Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– 1 свободно място за учител общообразователен учебен предмет по Физика и астрономия в гимназиален/прогимназиален етап

-1 свободно място за хигиенист/чистач (по заместване)

Изискванията за заемане на длъжността учител общообразователен учебен предмет по Физика и астрономия в гимназиален/прогимназиален етап са:

за учител общообразователен учебен предмет по Английски език в прогимназиален етап  – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 5.10. от Приложение № 1 към чл.10 от Наредба № 15/05.07.2022 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 • компютърна грамотност, работа с MS Office
 • допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат),
 • свидетелство за завършено образование,
 • удостоверения за завършени квалификации,
 • сертификат за владеене на език,
 • тематични курсове,
 • трудова книжка,
 • препоръка (желателно).

Изискванията за заемане на длъжността хигиенист/чистач

 • мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в подбор
 • трудова книжка,
 • препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 13.09.2023 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на13.09.2023 г . в 17:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 14.09.2023 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86