Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

Изискванията за заемане на длъжността Педагогически съветник са:  

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно чл. 18 от  НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

– 1 свободно място за пазач портиер

Изискванията за заемане на длъжността пазач портиер:

  • мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

  • Заявление за участие в подбор
  • трудова книжка,
  • препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 26.01.2024 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 26.01.2024 г. в 17:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 29.01.2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86