Свободно работно място за длъжността учител по музика

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място за длъжността учител по музика.

Изискванията за заемане на длъжността са:

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 6.1 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит, придобит в областта;
– компютърна грамотност, работа с MS Office;
– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).
Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 16.05.2024 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч., на 17.05.2024 г. от 13,30 до 17,00 часа в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 20.05.2024 г. в 15:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, Събеседване на 21.05.2024 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86