Одобрен кандидат за учител по музика

На 21.05.2024 г., комисията за подбор на служители проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявеното свободно работно място в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и реши следното:

Митко Топалов е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по музика в прогимназиален и гимназиален етап“.

Кандидатът Зорница Георгиева е определена за първа резерва на длъжността „учител по музика в прогимназиален/гимназиален етап“.

Кандидатът Мария Янкова е определена за втора резерва на длъжността „учител по музика в прогимназиален/гимназиален етап“.

За сключване на предварителен трудов договор кандидатите да внесат в канцеларията на училището на 22.05. 2024г от 09:00ч до 17:00ч  следните документи:

      1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

    2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

      3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

       4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

       5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

       6. ТЕЛК решение, ако служителя има издадено такова.

        7. Представяне на Служебна бележка за доход по чл.45 от ЗДДФЛ, която се издава от предходния работодател

         8. заявление за назначаване.