Одобрени кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ

На 27.06.2024 г., комисиите за подбор на служители, определени със заповед № 1583/14.06.2024 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведоха събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и решиха следното:

Кандидатът Теодора Ташкова е одобрен за изпълнение на длъжността „учител в група за ЦОУД в I-IV клас“.

Кандидатите Паулина Павлова и Мая Димова са одобрени за изпълнение на длъжността „учител в начален етап на основното образование“.

Кандидатът Огнян Михайлов  е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по ФВС в прогимназиален етап по заместване“.

Кандидатът Яна Д.Т.  е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по математика в прогимназиален етап по заместване“.

Кандидатът Полина И. П.  е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по математика в гимназиален етап“.

Кандидатът Евгения Ц. С. е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по физика и астрономия в гимназиален етап“.

Няма одобрен кандидат за изпълнение на длъжността „учител по информационни технологии в гимназиален етап“.

Кандидатът Грета Банишка е определен за резерва на длъжността „учител по ФВС в прогимназиален етап по заместване“.

За сключване на предварителен трудов договор кандидатите да внесат в канцеларията на училището на 10.07. 2024г от 09:00ч до 16:00ч  следните документи:


          1. Лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
          2. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
          3. Документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
          4. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
          5. Свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. Заявление за назначаване.

Среща с директора и подписване на трудов договор ще се осъществи на 12.07.2024г. по следния график:


От 9:00 ч. – Теодора Ташкова
От 9:30 ч.– Паулина Павлова
От 10:00 ч. – Мая Димова
От 10:30 ч. – Огнян Михайлов 
От 11:00 ч. – Яна Д.Т. 
От 11:30 ч. – Полина И. П. 
От 12:00 ч. – Евгения Ц. С.