Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места

– един учител по информационни технологии в гимназиален етап;

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т.5.4 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– двама учители в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас.

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 3.5 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения  и качества – мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, екипност, технически и организаторски умения.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 12 юли 2024 г. /включително/ от 9,00 до 17,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 17.07.2024 г. в 15:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 19 юли 2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86