151 години от обесването на Васил Левски, символ на родолюбие, честност и смелост, но и пример за подражание!

151 години от обесването на Васил Левски, символ на родолюбие, честност и смелост, но и пример за подражание!

Личности като Апостола са нужни в разграждането на тиранията, но не по-малко нужни са при съграждането на „чиста и свята република.“

График на срещите на 15.02.2024г. с кандидатите за обявените свободни работни места за заместник-директор АСД по заместване, които са допуснати до събеседване

График на срещите на 15.02.2024г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места за заместник-директор АСД по заместване, които са допуснати до събеседване:

Допуснати до събеседване за заместник-директор АСД по заместване

 1. От 12:00ч Цонка Рашкова Тасева
 2. От 12:15ч Христина Александрова Христова
 3. От 12:30ч Мариана Петрова Латунова

Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място за заместник-директор АСД по заместване.

Изискванията за заемане на длъжността са:  

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионални познания в областта на административно-стопанската дейност в училище, умения за работа в НЕИСПУО

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office, работа в НЕИСПУО;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, тематични курсове, трудова книжка (копие), препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявеното свободно място:

Документите следва да бъдат предоставени до 13.02.2024 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 14.02.2024 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 15.02.2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Одобрени кандидати за обявените свободни работни места за пазач-портиер и педагогически съветник

Педагогически съветник:

 • Росица Танева Иванова

Резерви:

 • Румяна Буковалова
 • Бисерка Иванова Борисова

Пазач-портиер:

 • Александър Маринов Попов

Резерва:

 • Иван Тенчев Карапенчев

График на срещите на 29.01.2024г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места за пазач-портиер и педагогически съветник, които са допуснати до събеседване

График на срещите на 29.01.2024г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места за пазач-портиер и педагогически съветник, които са допуснати до събеседване.

Допуснати до събеседване за пазач-портиер

1. От 10:00ч Иван Карапенчев
2. От 10:15ч Александър Попов
3. От 10:30ч Емилия Вутова

Допуснати до събеседване за педагогически съветник

1. От 10:45ч Румяна Буковалова
2. От 11:00ч Бисерка Борисова
3. От 11:15ч Гергана Петкова
4. От 11:30ч Росица Иванова
5. От 11:45ч Денис Христов
6. От 12:00ч Петинка Костадинова
7. От 12:15ч Стефанка Иванова

Уважаеми родители,

Във връзка с разработен механизъм и алгоритъм към него в случаи на установяване и разпространение на наркотични вещества в училището, се обръщаме към Вас да отделите време и се запознаете с предоставения от нас текст в секция „за Вас“, подсекция „Правила за безопасност на децата“, училищен сайт.

Ръководството на 134.СУ

Йордан Свеженов – малкият златен математик на 134. СУ „Димчо Дебелянов“–ORT SCHOOL!

Йордан е само във втори клас, но е в плен на математиката. Носител на множество награди, той още от сега прославя името на България по света, а името на училището си у нас.

Дани спечели сребърен медал на Международната математическа олимпиада в Малайзия. Трябва да отчетем, че златен медал изобщо не е присъден, поради сложността на задачите и изискването, свързано с английския език.

Към колекцията от медали няколко дни след това бе прибавен и златен медал от финала на Международната олимпиада по математика, организирана от Китайския университет в Hong Kong/Shenzhen и проведена в Куала Лумпур. Задачите са трудни, в пет направления – логическо мислене, аритметика, геометрия, теория на числата и комбинаторика! Да прибавим и предизвикателството, че са на английски език!

Да продължава все така – да мечтае и да постига низ от успехи, всякакви!

Поздравления за семейството и учителите му!

Всички учители изключително много се гордеем с постиженията му!

С радост,
Весела Палдъмова-Ковачева

Акредитация Erasmus+

134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School получи акредитация по програма Еразъм+!

Получената акредитация е оценка за качеството на училището, обвързана с европейските критерии за постиженията на образователната институция. Представянето на 134. СУ е оценено изключително високо – 90 точки от максимално получени 92 точки в категория образователни институции.

В последните години училището се утвърди като водеща образователна институция в столичната образователна система. Горди сме с постигнатите резултати на учениците ни, които са доказателство за амбицията и професионализма на педагогическия екип.

В предходната календарна година училището затвори седем проекта по Еразъм+, реализирани са 30 мобилности, в които са участвали 133-ма ученици и 67 учители. Името на училището, представянето на учениците ни, професионализмът на учителите, дейностите на координаторите и ролята на ръководния екип оставиха ярка следа в партньорските образователни институции от европейския свят.

Но идва време, в което пред нас се очертават нови цели и нови предизвикателства. Най-важното е, че при тяхното реализиране имаме предоставената ни възможност от Еразъм+.

Основните цели на 134. СУ на представената и защитена акредитация са:

 • Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за овладяване на интердисциплинарни методи и най-нови образователни подходи.
 • Внедряване на педагогически иновации, свързани с промени в съдържанието и методите на обучение и възпитание, насочени към повишаване на ефективността на взаимодействието учител-ученик

Ръководството на училището отчита, че едни от най-важните фактори, които влияят върху устойчивия растеж на една училищна общност, са качеството и подготовката на учителите. Одобрената акредитация предоставя възможности за участие в обучителни мобилности, чрез които да подпомогнем непрекъснатия процес на развитие на компетенциите на педагогическите специалисти, за да изпълняват ефективно своите задължения, предавайки знания и умения на учениците ни. Усвояването на нови методи и придобиването на нови инструменти и пилотното им внедряване в класната стая ще помогнат на 134. средно училище да се изправи пред предизвикателствата на цифровизацията и да повиши нивото на ангажираност на участниците. От учителите в днешно време все повече се очаква да владеят конкретна предметната област, да следват динамиката на научната и информационната среда и да осъществяват задълбочаването на междудисциплинарните връзки. Последното е възможно само когато се стремят към непрекъснато повишаване на квалификацията в педагогическата практика, търсене на нова информация и активна комуникация в областта на технологиите.

Стремежът да се придържаме към технологичния напредък е причината училището да се превърне в поле на иновациите. Ние виждаме акредитацията като път за постигане на успех и подкрепа на личностното развитие на учениците, с които работим. Както се подчертава в училищната стратегия, иновациите в ИКТ и в методологията стават водещи за бъдещия успех. Преподавателските мобилности ще се фокусират върху курсове и възможности за наблюдение на работата, които позволяват изучаването на нови начини за организиране на образователно съдържание, използването на интердисциплинарни програми, нови платформи и методи за оценка на резултатите от обучението, както и въвеждането на съвременни дигитални технологии в класната стая. Въвеждането на интердисциплинарен подход в обучението е възможност за изграждане на модерно училище, в което учениците ще подобрят своите образователни резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и ще развиват творческото си мислене, както и различни компетентности и емоционална интелигентност.

Затова започва засилена и активна подготовка за реализиране на дейности по основните цели още през това лято! Убедени сме, че вървим по правилния път за развитие на училището.

1 2 3 63