134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места

– един учител по Български език и литература в гимназиален етап;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т.5.1 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения  и качества – мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, екипност, технически и организаторски умения.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 25 юли 2024 г. /включително/ от 9,00 до 17,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 25.07.2024 г. в 17:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 26 юли 2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ НА 17.06.2024 г. НА КОМИСИЯТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

За учител по информатика и информационни технологии в гимназиален етап

 1. 09:00ч Ваня Георгиева Станкова
 2. 09:15ч Ангел Михайлов Ангелов
 3. 09:30ч Ани Ангелова Вакъвчиева

За учители в начален етап и в група за ЦОУД

 1.  09:45ч Румяна Петкова Коджейкова
 2. 10:00ч Владислава Ангелова Владимирова
 3. 10:15ч Таня Вескова Харалампиева
 4. 10:30ч Наргюле Османова Куртова
 5. 10:45ч Ирина Станимирова Горчовска
 6. 11:00ч Ивайла Ивайлова Иванова

Класиране за прием на ученици в V клас за учебната 2024-2025 година

Комисия в състав:

Председател: Гергана Георгиева – зам. – директор УД

Членове:

Лидия Иванова – старши учител

Надежда Атанасова – старши учител

Комисията проведе класиране по документи, отчитайки предварително обявени критерии.

 1. Успех от свидетелство за завършен начален етап
 2. Постигнати резултати на НВО БЕЛ и математика
 3. Допълнителен критерий – други деца от семейството, обучаващи се в училище – 1 точка

Приемът се осъществява за допълване на места в паралелките с общ брой:

6 момичета и 4 момчета

Към 15.07.2024г. се освобождават още две места за момичета в 5. клас, поради продължаващо обучение в чужбина.

Предоставяме на вашето внимание осъщественото класиране:

МОМИЧЕТА

ИМЕОБЩ УСПЕХнво белнво математикасестра или брат в училищетоОБЩО
      
ПРИЕТИ     
София697,5961200,5
Аглая695,5940195,5
Никол693950194
Евгения691940191
Яна693901190
Моника689,5940189,5
РЕЗЕРВИ     
Сумая692900188
Саня690830179
Участващи в класацията     
Ермина5,768579,50170,26
Михаела5,6180,5710157,11

МОМЧЕТА

ИМЕОБЩ УСПЕХнво белнво математикасестра или брат в училищетоОБЩО
ПРИЕТИ     
Симон697970200
Александър693920191
Дарин694890189
Теодор67781,50164,5

Необходими документи за записване

 1. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал
 2. Заявление за записване – предоставя се от училището
 3. Копие от акт за раждане
 4. вноска към училищно настоятелство за учебната 2024/2025г – 120лв. за едно дете, 150лв. за две и повече деца в семейството;
 5. учебник по иврит + платформа – 135лв.

Документите се подават в канцеларията на училището от 8:00ч до 17:00ч. до 19.07.2024г

Училищно настоятелство към 134. СУ „Димчо Дебелянов“ организира интензивно обучение по иврит за новоприетите петокласници, в периода от 26 август до 13 септември от 9:00ч до 12:00ч, всеки ден в сградата на училището.

Първа предварителна среща с родителите на учениците от петите класове ще се проведе на 12.09.2024г от 18.00ч. в салона на 1. етаж.

Свободни работни места за учебната 2024/2025 г.

134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява следните свободни работни места за учебната 2024/2025 г.:

 • Едно работно място за позиция зам.-директор АСД
 • Едно работно място за позиция учител по английски език в прогимназиален етап.
 • Изисквания за заемане на длъжността зам.- директор АСД.
 •  Познава задълженията и отговорностите, произтичащи от длъжността, и подпомага директора в процеса на управление на човешките, финансовите, материалните и информационните ресурси.
 •  Познава и спазва изискванията за оформяне и съхранение на документите, пряко свързани с професионалната му дейност.
 • Притежава професионален и личностен морал за работа в образователна институция.
 • Взаимодейства с членовете на общността за формиране на позитивна образователна среда, за атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в екипа.
 • Владее английски език на ниво В2
 • Висока компютърна грамотност  и компетентности за работа в образователните платформи.
 • Минимална образователно-квалификационна степен „ бакалавър“.
 • Заемана ръководна позиция в сферата на образователните институции, минимум 2 години
 • Изисквания за заемане на длъжността учител по АЕ
 • Минимална образователно-квалификационна степен „ бакалавър“.
 • Професионално направление специалност и квалификация, съгласно приложение 1 към чл.10, т.5. 2 от Наредба 15 на МОН

Необходими документи:

Заявление за участие в подбор за заеманата длъжност, професионално CV ,свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, копие от  трудова книжка – предоставяща информация за трудовия стаж, препоръка (желателно)

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 19 юли 2024 г. /включително/ от 9,00 до 17,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 19.07.2024 г. в 17:30 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Писмен изпит за кандидатите за длъжността зам.-директор АСД ще се проведе на дата 22.07. от 10.00ч. до 12.30ч.

 Допуснатите кандидати до събеседване за обявените позиции ще се явят в определен часови график на дата 23.07.2024г.

Одобрените кандидати за съответните позиции ще бъдат обявени на 24.07.2024г.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

График на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

 • за записване след първо класиране  – 15, 16, 17 юли 2024г.
 • за записване след второ класиране   –  22, 23, 24 юли  2024 г.
 • за записване след трето  класиране – 31 юли и 1. август 2024г.
 • за записване след четвърто класиране – 8. и 9. август 2024г.

Обявяване на свободни места след четвърто класиране: до 12.08.2024г.

Работно време на комисията по прием на документи:

 от 8.00 до 18.00 ч., 27 кабинет

Необходими документи за записване:

 • заявление за записване (предоставя се от училището);
 • оригинално Свидетелство за основно образование;
 • копие от акт за раждане;
 • снимки – 2 броя /паспортен формат/;
 • вноска към училищно настоятелство за учебната 2024/2025г – 120лв. за едно дете, 150лв. за две и повече деца в семейството;
 • учебник по иврит + платформа – 135лв.

Първа предварителна среща с родителите на записаните осмокласници ще се проведе на 11.09.2024г от 18.00ч.

Информация за родителите на първокласниците относно изплащането на еднократна помощ за нуждаещите се

Уважаеми родители,

В началото на учебната 2024/25 г. Дирекция „Социално подпомагане“ ще започне изплащането на еднократната социална помощ. Същата ще има пряк достъп до информацията за приема на първокласниците по училища. Поради това няма да е необходимо да се издават бележки от съответното учебно заведение.

134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява 8 свободни места в V клас

Поради регламентиран план прием в I клас – 24 ученици, в V клас – 26 ученици, в момента в училището има общо 8 свободни места в трите паралелки.

Критерии за прием:

1. Показани отлични резултати на НВО в IV клас.
2. Отличен успех в удостоверението за завършен начален етап на образование.
3. Приемат се равен брой момчета и момичета.

Документи се приемат до 12.07.2024 г. в канцеларията на 134. СУ (да се съобразят с критериите).

Документи за кандидатстване:

Класирането е до 17.07.2024 г.

Записването е до 19.07.24, след среща с директора.

Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места

– един учител по информационни технологии в гимназиален етап;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т.5.4 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– двама учители в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас.

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 3.5 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения  и качества – мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, екипност, технически и организаторски умения.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 12 юли 2024 г. /включително/ от 9,00 до 17,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 17.07.2024 г. в 15:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 19 юли 2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Одобрени кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ

На 27.06.2024 г., комисиите за подбор на служители, определени със заповед № 1583/14.06.2024 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведоха събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и решиха следното:

Кандидатът Теодора Ташкова е одобрен за изпълнение на длъжността „учител в група за ЦОУД в I-IV клас“.

Кандидатите Паулина Павлова и Мая Димова са одобрени за изпълнение на длъжността „учител в начален етап на основното образование“.

Кандидатът Огнян Михайлов  е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по ФВС в прогимназиален етап по заместване“.

Кандидатът Яна Д.Т.  е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по математика в прогимназиален етап по заместване“.

Кандидатът Полина И. П.  е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по математика в гимназиален етап“.

Кандидатът Евгения Ц. С. е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по физика и астрономия в гимназиален етап“.

Няма одобрен кандидат за изпълнение на длъжността „учител по информационни технологии в гимназиален етап“.

Кандидатът Грета Банишка е определен за резерва на длъжността „учител по ФВС в прогимназиален етап по заместване“.

За сключване на предварителен трудов договор кандидатите да внесат в канцеларията на училището на 10.07. 2024г от 09:00ч до 16:00ч  следните документи:


          1. Лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
          2. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
          3. Документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
          4. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
          5. Свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. Заявление за назначаване.

Среща с директора и подписване на трудов договор ще се осъществи на 12.07.2024г. по следния график:


От 9:00 ч. – Теодора Ташкова
От 9:30 ч.– Паулина Павлова
От 10:00 ч. – Мая Димова
От 10:30 ч. – Огнян Михайлов 
От 11:00 ч. – Яна Д.Т. 
От 11:30 ч. – Полина И. П. 
От 12:00 ч. – Евгения Ц. С.

Процедура по теглене на жребий на входящи номера

Уважаеми родители,

На 28.06.2024 г. от 10:00 часа училищната комисия за осъществяване на план-прием в първи клас в 134. СУ за учебната 2024/2025 година ще проведе публична и прозрачна процедура по теглене на жребий на входящи номера, целяща избор на определен брой кандидати за определен брой места.

В залата ще бъдат допуснати представители на Обществен съвет, на Училищно настоятелство и родители на участващите в жребия кандидати.

1 2 3 66