Покана за заседание на обществен съвет при 134. СУ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” 

 

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ 

 

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –  

ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” 

 

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” 

 

 

 

ПОКАНА 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА, 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА, 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, 

 

На 10.09.2018 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред: 

1.одобряване и приемане на документи, свързани с новата учебна година – Правилник за устройството и дейността на 134 СУ „Димчо Дебелянов”, Етичен кодекс. 

2.одобряване на нови предложения към четиригодишната стратегията за развитието на училището и приложимия към нея план за действие и финансиране; 

3.съгласуване на училищен учебен план и модул ФВС; формите на обучение; учебен план на комбинирана форма на обучение; учебен план за индивидуална форма на обучение; 

4.съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; 

5.Разни; 

Заседанието ще се проведе в сградата на училището. 

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително. 

На заседанието с право на съвещателен глас се канят трима представители на ученическото самоуправление, представител на настоятелството, както и директора на училището г-жа Палдъмова и/или определени от нея Зам.директор и служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.  

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, а именно: Правилник за устройството и дейността на 134 СУ „Димчо Дебелянов” и Етичен кодекс; нови предложения към четиригодишната стратегията за развитието на училището и приложимия към нея план за действие и финансиране; училищен учебен план и модул ФВС; формите на обучение; учебен план на комбинирана форма на обучение; учебен план за индивидуална форма на обучение;  

При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”. 

Моля членовете на Обществения съвет да потвърдят участието си в заседанието на e-mail: egotseva@аbv.bg. 

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 10.09.2017 г. в канцеларията на училището като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието. 

 

 

 

Председател на Обществения съвет 

към 134. СУ „Димчо Дебелянов” 

Училищен транспорт за учебната 2018/2019 година

Уважаеми родители,
Училищното настоятелство при 134. СУ “Димчо Дебелянов” сключи с фирма „Нов пламък – НП“ ЕООД рамков ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ на учениците за учебната 2018/2019 г. при следните финансови параметри:

1. Цена на транспортната услуга за 1 дете в две посоки е 1400 лв. (хиляда и четиристотин лева) с ДДС, независимо дали връщането е в 14.00 или в 17.00 часа.

2. Цена на транспортната услуга за 1 дете в 1 посока (само сутрин или само следобед в 17.00 часа) е 700 лв. (седемстотин лева) с ДДС.

3. Цена на транспортната услуга за 1 дете в една посока при ползване на услугата само в обедните курсове в 14.00 ч. – 800 лв. (осемстотин лева) с ДДС.

4. Цената при второ и всяко следващо дете от семейство, когато транспортът се ползва в две посоки, отстъпката е 50% и цената е 700.00 (седемстотин) лева с ДДС.

5. При пропускане на срока за подаване на заявка (29.08.2018 г.) цената се завишава с 10%

6. При промяна на адрес след първоначално обявения в началото на учебната година цената се завишава с 10%.

7. 5 лв. на дете – еднократна сума за издаване на карта за транспорт.

8. Има възможност за подсигуряване на обслужване за обеден курс на децата, които желаят да ползват епизодично услугата. Цената е 4.20 лв. (четири лева и 20 ст.) без вкл. ДДС за всеки път на ползване, като заявките се правят предварително в транспортната фирма.

Фирма “Нов Пламък – НП” ЕООД ще представи индивидуален маршрут за всяко дете. Режимът на прибирането ще бъде в зависимост от приключването на учебните часове (следобед). Учениците до пети клас ще бъдат съпровождани до адреса от надежден придружител. Транспортът е от врата до врата.

Заплащането ще се извършва към фирмата-превозвач на 2 равни вноски по два начина:

1. В брой в офиса на фирмата на адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 53
или
2. по банков път в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД  IBAN: BG 51DEMI92401000219505 – в лева BIC: DEMIBGSF  „ЕС ИВОНА” ООД

Основание: транспорт на: (името на детето) – І вноска (до 31.08. 2018)  и ІІ вноска ( до 10.01. 2019);

Всеки родител трябва:

1. Да подаде заявка по електронен път за ползване на транспорта най-късно до 29.08. 2018 г. на е-mail: novplamak@abv.bg задължително с копие до: un134@abv.bg

Изтеглете: Заявка за транспорт

2. Да сключи индивидуален договор за превоз на детето си с фирмата – превозвач „Нов пламък – НП“ ЕООД на базата на РАМКОВИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ, сключен между „Нов пламък – НП“ ЕООД и Училищното настоятелство при 134 СОУ.

За контакт с фирмата – превозвач „Нов пламък – НП“ ЕООД

Ели Величкова – тел.: 0899 960 670

ВАЖНО!!!

За всички въпроси, проблеми и спорове, възникнали при заявяването и ползването на транспорта, моля не влизайте в пререкания с превозвачите и придружителите. Свържете се с председателя на Училищното настоятелство Маргарита Левиева по всяко удобно за вас време на телефон: 0878 777 189 или на e-mail: un134@abv.bg

На 15 септември след официалното откриване на учебната година каним всички родители на деца, за които е заявено ползване на транспорт, в големия салон на 1 етаж на училището, където фирма “Нов Пламък – НП” ЕООД ще представи както маршрутите, така и придружителите по тях.

Годишно отчетно събрание на Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“

На 8 юни 2018 г. от 18.00 часа в Учителската стая на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ в София ще се проведе Годишно отчетно събрание на Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“ със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 2017 г.
  2. Финансов отчет за 2017 г.
  3. Избор на членове на Съвета на настоятелите.
  4. Разни.

От Съвета на настоятелите

Проект за идентификационна карта за организиране на столовото хранене на учениците

Уважаеми родители,

по предложение на Училищното настоятелство към 134 СУ “Димчо Дебелянов” Ви представяме

Проект за идентификационна карта за организиране на столовото хранене на учениците.