Проект „You voice for tomorrow’s Europe“

Проектът „You voice for tomorrow’s Europe“ е насочен към онези, които се интересуват от общественото развитие не само у нас, но и в света изобщо. В него има голямо предизвикателство, защото в много страни все още не е изградено общество на демократични принципи, образованието е религиозно и достъпно само за момчетата.

Разработва се от четири партньорски училищни организации от Полша, Испания, Турция и България.

Координатор на проекта е партньорска училищна организация от Полша

Един от световните проблеми е неграмотността, чието преодоляване е задач на ООН. Проектът е насочен към онези млади хора които имат интерес към активното гражданство на ЕС, европейско съзнание и демокрацията, доброволчеството и правата на човека.

Всеки от участниците в този проект може да работи в няколко насоки:

– да сподели своя опит

– да изработи обосновано предложение как да се развива гражданското общество

– да потърси взаимовръзката между образование и демокрация

– да намери информация по темата в световен мащаб

Крайната цел на проекта е да бъде изработен уебсайт, в който да бъдат намерена информация по работата и изпълнението на всички дейности. Предвижда се да бъдат орагнизирани фотоизложби, които да показват работата по проекта, на по-голям кръг от хора и специален DVD, в който да се съдържа информация свързана с основните дейности по проекта в това число изработена от учениците образователна игра, включваща минимум 60 въпроса, посветена на демокрацията и специалната Европейска харта за демократични училища без насилие, изработена от учениците, в която ще са посочени правилата на училището за безопасна среда.

Училищен организатор Росица Антова, зам. директор и учител по английски език

Връзка към TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/111642/home

С ученическият екип можете да се запознаете тук: Erasmus+ (padlet.com)

WEBSITE  http://www.ourvoicefordemocracy.com/spain/

FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/157987575929869