Бюджет

 

 

 

Бюджет за 2018 година

Бюджет за 2017 година

Бюджет за 2016 година

Обяснителна записка

към отчета за месец септември 2016 година

В началото на отчетния период училището има утвърден щат 99 служители (80 педагогически и 19 непедагогически).

За денонощна охрана и поддържане хигиената на училищната сграда с разрешение на МОН ползваме и 4 души охрана, от тях 1 по ПМС 66.

Училищната сграда се отоплява с местна парна инсталация с течно гориво доставяно ни централно от МОН . Разхода за периода 01.01.16г.-30.09.16 – за

От ученическия стол е внесен наем в размер на 5 400,00 лева, които са внесени по сметката на МОН.

По параграф 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения“ е изплатена сумата от 735889.00лв.

По параграф 02-01 „За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения – ПМС-66“: 6 358.00 лв.

По параграф 02-02 „За персонал по извънтрудови правоотношения – граждански договори“: 2 385.00лв.

По параграф 02-05 „Изплатени суми за СБКО на персонала, с характер на възнаграждение“: 12 422.00лв.

По параграф 02-08 „Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение“: 37 618.00лв.

По параграф 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“: 83 753.00лв.

По параграф 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за УПФ“: 27 862.00лв.

По параграф 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели“: 37 342.00лв.

По параграф 05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели“: 15 486.00лв.

По параграф 10-00 „Издръжка“:

-Разходи за закуски: 19 013.00 лв.

-Разходи за материали: 38 113.00лв.

-Разходи за вода, горива и енергия: 22 961.00лв.

-Разходи за външни услуги: 30 766.00 лв.

-Разходи за текущ ремонт: 11 534.00лв.

-Разходи за командировки в страната: 143.00лв.

-Разходи за застраховки на сградата: 1 458.00лв.

По параграф 40-00 „Стипендии“: 15 260.00 лв.

По валутната сметка наличността към 30.09.2016 е 11 085лв.

Нямаме неразплатени задължения.

Гл. счетоводител:                                             Директор:

/Кристи Марашева /                                /Весела Палдъмова/