Покана за заседание на Обществения съвет към 134 СУ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –
ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

 

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

 

На 11.09.2017 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

  1. Избор на Обществен съвет за проекта „Твоят час” за учебната 2017/2018 г.;
  2. Одобряване и приемане на документи, свързани с новата учебна година – Правилник за устройството и дейността на 134 СУ „Димчо Дебелянов”, Етичен кодекс.
  3. Одобряване на  стратегията за развитието на училището;
  4. Запознаване с мерките за подобряване качеството на образователния процес;
  5. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
  6. Определяне на представител за участия в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
  7. Разни;

Заседанието ще се проведе в сградата на училището.

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

На заседанието с право на съвещателен глас се канят трима представители на ученическото самоуправление, представител на настоятелството, както и директора на училището г-жа Палдъмова и определени от нея служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, а именно: Правилник за устройството и дейността на 134 СУ „Димчо Дебелянов” и Етичен кодекс. При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Моля членовете на Обществения съвет да потвърдят участието си в заседанието на e-mail: egotseva@аbv.bg.

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 11.09.2017 г. в канцеларията на училището като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието.

 

Председател на Обществения съвет
към 134 СУ „Димчо Дебелянов”