Избран кандидат за зам.-директор АСД

Избраният кандидат за зам.-директор АСД е

Светослав Димитров Димитров.

Необходими документи за постъпване на работа:

  1. Молба или заявление за постъпване на работа (свободен текст);
  2. Документ за самоличност;
  3. Документи за придобито образование;
  4. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа – оригинал;
  5. Свидетелство за съдимост – оригинал;
  6. Трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж.