134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– един учител по физика и астрономия в гимназиален етап;

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 5.10 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по математика в гимназиален етап;

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 5.3 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по математика в прогимназиален етап по заместване;

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 5.3 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по информационни технологии в гимназиален етап;

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т.5.4 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап по заместване;

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 6.3 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– двама учители в начален етап на основното образование (I – IV клас);

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 3.1 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

 – двама учители в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас.

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 3.5 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит, придобит в областта;
– компютърна грамотност, работа с MS Office;
– допълнителни умения  и качества – мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, екипност, технически и организаторски умения.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 21 юни 2024 г. /включително/ от 9,00 до 17,00 ч.,  на 19 и 21 юни 2024 г. от 13,30 до 17,00 часа в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 25.06.2024 г. в 15:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 26. и 27. юни 2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86