Свободно работно място

Допуснат до събеседване кандидат за обявеното свободно място за учител по Физика и астрономия:

 • Анна Скринска

Събеседването ще се състои на 14.09.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на 134.СУ

Организация по откриване на първия учебен ден и списък на класните ръководители за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители и ученици,

Предоставяме на вашето внимание организацията по откриване на първия учебен ден за учебната 2023/2024 година.

Официалната церемония за откриване на Новата учебна година започва в 9,30ч. в училищния двор.

Организация на събитието:

 1. Учениците от ХІ и ХІІ клас ще проведат своя първи час на класа от 8,40ч. до 9,20ч. в определените за целта класни стаи, както следва:

21к. – ХІ а;
22к. – ХІ б;
23к. – ХІ в;
24к. – ХІІ а;
25к. – ХІІ б;
26к. – ХІІ в;
Влизането на посочените класове ще се осъществи през централния вход  в интервала от 8,30ч. до 8,40ч.

Излизането се осъществява след проведеното тържество през бяла гаражна врата откъм ул. „Пиротска“

 • Учителите на първите класове ще посрещнат нашите най-малки и чаровни ученици в интервала от 9,00 ч. до 9,15 ч. пред училищната сграда, централен вход.
 • Родителите на учениците от първи клас се отправят към вътрешното дворно пространство, за да заемат своите места.
 • Учениците от ІІ до Х клас се явяват в училище в часови интервал от 9,00 до 9,15 ч.
 • Учениците от ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ клас влизат през бялата гаражна врата, откъм улица „ Пиротска“. Там ще бъдат посрещнати от класните ръководители и учители.
 • Учениците от ІІ, ІV, ІХ, Х, ХІ клас влизат от централен вход „Пиротска“ 78 и преминават вляво в посока ул. „Брегалница“, за да заемат своите места във вътрешното дворно пространство.
 • До 9,20 ч. гостите и класовете, ръководени от класните ръководители заемат своите места.
 • Определеното пространство за гости на събитието е обозначено, в близост до сцената, откъм улица „Брегалница“.

След приключване на официалната церемония, за провеждане на час на класа, към съответните сгради се отправят учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ и Х клас. Предоставяме разпределение на класните стаи по класове:

21к. – V а;
22к. – V б;
23к. – V в;
24к. – VІ а;
25к. – VІ б;
26к. – VІ в;
31к. – VІІ а;
32к. – VІІ в;
30к. – VІІ б;
46к. – VІІІ а;
47к. – VІІІ в;
39к. – VІІІ б;

27к. – ІХ а;

каб. по химия – ІХ б;

каб. 2 – ІХ в

56 к. – Х а;

61 к. – Х б;

40 к. Х в

Уважаеми родители и ученици, молим за стриктно и отговорно спазване на посочените часове, с цел безпроблемно провеждане на събитието.

Благодарим ви, защото винаги сте ни подкрепяли при провеждането на многобройните училищни мероприятия!

Списък на класните ръководители
за учебната 2023-2024 г.

КласовеКласни ръководители
ПГ АПенка Виячева
ПГ БДаниела Накева
ПГ ВГабриела Григорова
Калина Калинкова-Раданова
Анета Ралчева
Людмила Атанасова
Тодорка Паскалева
Недялка Любенова-Илиева
Стефани Христова
Радина Стоева
Надежда Атанасова
Гергана Енчева
Донка Шенева
Даниела Янкова
Валентина Василева
Десислава Георгиева
Весела Радева
Диана Недева
Мила Стоева
Славка Ташева
Мадлена Колчева
Цветелина Георгиева
Милан Чернев
Надежда Петрова
Антоанета Петкова
Мариета Страхилова-Акуилина
Димитър Димитров
Силвия Савова
Кирил Николов
Анна Манолова
10аГергана Николова
10бВитка Цолова
10вРадосвета Боновска
11аРосица Дончева
11бНезабравка Пенкова
11вАни Стоянова
12аПавлина Календерова
12бМариана Георгиева
12вГиора  Хаютин

Благотворителна кауза за първия учебен ден

Уважаеми родители,

Педагогическият състав на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ се включва в благотворителната инициатива „Без цветя на първия учебен ден“ в помощ на пострадалите от наводненията в община Царево.

На 15.09.2023 г. в училищния двор ще бъдат поставени кутии за Вашите дарения.

Заедно можем да направим добро!

Първа родителска среща за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви за датите на предстоящите родителски срещи, както следва:

 • 7. 09. от 17.30ч – подготвителни групи
 • 8.09. от 17.30ч. – първи класове 
 • 11.09. от 17.30ч.пети класове, 
 • 13.09. от 17.30ч.осми класове
 • 19.09. от 18.00ч. – за останалите класове

Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– 1 свободно място за учител общообразователен учебен предмет по Физика и астрономия в гимназиален/прогимназиален етап

-1 свободно място за хигиенист/чистач (по заместване)

Изискванията за заемане на длъжността учител общообразователен учебен предмет по Физика и астрономия в гимназиален/прогимназиален етап са:

за учител общообразователен учебен предмет по Английски език в прогимназиален етап  – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 5.10. от Приложение № 1 към чл.10 от Наредба № 15/05.07.2022 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 • компютърна грамотност, работа с MS Office
 • допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат),
 • свидетелство за завършено образование,
 • удостоверения за завършени квалификации,
 • сертификат за владеене на език,
 • тематични курсове,
 • трудова книжка,
 • препоръка (желателно).

Изискванията за заемане на длъжността хигиенист/чистач

 • мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в подбор
 • трудова книжка,
 • препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 13.09.2023 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на13.09.2023 г . в 17:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 14.09.2023 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Списък на учениците от I клас и стаи за родителската среща

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание списък на учениците от I клас, разпределени по паралелки.

В списъка ще намерите и номерата на статите, в които ще се проведе родителската среща на 8.9.2023 г.

От ръководството

ПРИЕМ В VIII КЛАС – приет ученик

Уважаеми родители и ученици,

След извършване на класиране по бал на учениците, подали заявление за участие в пети етап на класиране за прием в VIII клас в профил „Чужди езици“ за учебната 2023/2024 година, ви информираме, че е приет ученик с вх. № 2004/05.09.2023 г.

Записването на класирания ученик ще се осъществи на 07.09.2023 г. от 9:00 ч. до 11:00 ч.

Некласираният ученик (вх. № 2005/05.09.2023 г.) може да получи оригинала на Свидетелството си за завършено основно образование на 07.09.2023 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

за записване в осми клас за учебната 2023/2024 година

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал (вече е предоставен при подаване на заявлението за участие в класирането)

2. Заявление за записване

3. Заявление ФУЧ и модул „Спортни дейности“

4. Акт за раждане – копие

5. 2 бр. снимки паспортен формат

6. Декларация от родител

7. Декларация до директора по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/19.08.2016 г.

8. Работна карта – НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“

9. Такси: Училищно настоятелство – 90 лв., учебник по иврит – 120 лв.

Свободно място в профил „Чужди езици“ в VIII клас

Уважаеми родители и ученици,

Поради изтегляне на документи в 134.СУ „Димчо Дебелянов“, към 04.09.2023г. има едно свободно място в профил „Чужди езици“ в VIII клас.

Необходимите документи за участие в класиране се приемат до 05.09.2023г. до 12:00 ч.

 • заявление до директора – попълва се в училище
 • оригинал на свидетелство за основно образование;

Участниците се класират по бал.

Приет ученик на пето класиране

Уважаеми родители и ученици,

След извършване на класиране по бал на учениците, подали заявление за участие в пети етап на класиране за прием в VIII клас в профил „Чужди езици“ за учебната 2023/2024 година, Ви информираме, че е приет ученик с вх. № 1961/18.08.2023 г.

Записването на класирания ученик ще се осъществи на 21.08.2023 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

за записване в осми клас за учебната 2023/2024 година

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал (вече е предоставен при подаване на заявлението за участие в класирането)

2. Заявление за записване

3. Заявление ФУЧ и модул „Спортни дейности“

4. Акт за раждане – копие

5. 2 бр. снимки паспортен формат

6. Декларация от родител

7. Декларация до директора по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/19.08.2016 г.

8. Работна карта – НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“

9. Такси: Училищно настоятелство – 90 лв., учебник по иврит – 120 лв

1 2 3 32