Поклонение пред д-р Емил Кало

Уведомяваме училищната общност, че поклонението пред д-р Емил Кало ще бъде в неделя, 10. януари, от 12.30 часа на еврейските гробища, част от Централните софийски гробища.

Родителски срещи

Уважаеми родители и колеги,
Отново преминаваме през познатото изпитание, което изисква от нас търпение, добронамереност, взаимна подкрепа и уважение. Животът не може да спре! Просто ще трябва да забавим ход и да проявим разбиране към случващото се.

Информираме Ви за предстоящите родителски срещи, които ще бъдат проведени онлайн. Класните ръководители ще обявят събитията в календара, а Вие ще влезете с акаунтите на вашите деца. В съответния часови график ще влизат учителите по предмети. Ако имате някакви въпроси, касаещи оценките на ученика, моля да се обърнете писмено през ШКОЛО към съответния преподавател, лично. Родителските срещи в начален етап ще се проведат по график на съответните учители.


Прогимназиален етап / от V до VІІ кл., включително/ – 03.12. 2020г., четвъртък, от 18.00ч до 19.30ч.

I гимназиален етап / от VІІІ до Х кл., включително/ –  02.12. 2020 г., сряда, от 18.00ч. до 19.30ч.

ІІ гимназиален етап / от ХІ и ХІІ клас/ – 07.12.2020г., понеделник, от 18.00ч. до 19.30ч. 

Успех! Бъдете здрави!

С уважение,

Весела Палдъмова-Ковачев

ОДОБРЕН КАНДИДАТ ЗА ОБЯВЕНОТО СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

На 11.11.2020 г., комисията за подбор на служители, определена със заповед № 268/10.11.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявеното свободно работно място в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и реши следното:

Кандидатът Мария Станчева е одобрена за изпълнение на длъжността „учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас“.

Кандидатът Йорданка Павлова е определена за първа резерва.

Кандидатът Ралица Паленикова е определена за втора резерва.

Кандидатът Севима Хаджиева е определена за трета резерва.

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрения кандидат.

ОДОБРЕНИ ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ

На 11.11.2020 г. ще се проведе събеседване със следните кандидати за обявената свободна позиция:

Име Час за среща
Севима Хаджиева13,00 ч.
Наталия Велева13,15 ч.
Йорданка Павлова13,30 ч.
Светлана Лукова13,45 ч.
Инна Колева14,00 ч.
Вероника Ценова14,15 ч.
Ралица Паленикова14,30 ч.

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

На 21.10.2020 г. комисии за подбор на служители, определени със заповеди №№ 133 и 134/ 20.10.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведоха събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и избра следните лица за съответните позиции.:

 • за учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас:
  • Станислава Димова
  • І-ва резерва – Яна Колева
 • за учител по физическо възпитание и спорт:
  • Анна Манолова
  • І-ва резерва – Димитър Иванов
  • ІІ-ра резерва – Виолетка Рачева

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

          1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
          2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
          3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
          4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
          5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрените кандидати.

Връчване на награди и поощрения на участниците във Великденския конкурс, отложен във времето поради извънредната ситуация

На 28. октомври, сряда, в навечерието на Деня на народните будители, ще бъдат връчени награди и поощрения на участниците във Великденския конкурс, отложен във времето поради извънредната ситуация. Ще бъде поднесена и почетна грамота на учениците от VІ В клас, които откликнаха на идеята да се купи книга вместо цвете за първия учебен ден – чудесна идея на Асоциация „Българска книга“, подкрепена от МОН. Тържеството на открито ще започне в 12.00 часа, за да е топло и слънчево на бъдещите будители на България! Радваме се, че за пореден път дворът на училището ще е центърът не само на спортния, но и на културния живот в училище! Отличията ще бъдат връчени лично от директора, г-жа Весела Палдъмова.Апликацията „Корона от сърца“ е на Мариела Филипова от III „в“ клас, участник в конкурса.

График за среща с одобрените за събеседване кандидати за обявените свободни работни места

Уважаеми участници, участващи в конкурса за обявени свободни работни места, Ви информираме, че комисията се запозна със всички предоставени документи и допусна следните кандидати. Предоставяме график за събеседване за дата 21,10.2020 г.

ЦДОнач.час
Биляна Недкова8:30
Теодора Карадакова8:45
Диана Петрова9:00
Яна Колева9:15
Станислава Димова9:30
Весела Кръстева9:45
Наташа Балабанова10:00
Боянка Спасова10:15
Радина Стоева10:30
ФВСнач.час
Виолетка Рачева11:00
Мария Петрова11:15
Димона Иванова11:30
Асен Яначков11:45
Пламен Маринов12:00
Димитър Иванов12:15
Радослав Радославов12:30
Валентин Борисов12:45
Анна Манолова13:00

Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– 1 свободно място за учител по „Физическо възпитание и спорт“ в гимназиален етап.

-1 свободно място за Начален учител и учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV) клас

Изискванията за заемане на длъжността са:

за учител по „Физическо възпитание и спорт“:

– минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт“, всички специалности, квалификация – учител по Физическо възпитание и спорт.

за Начален учител и учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV) клас:

– минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление „Педагогика“, всички специалности, квалификация – Начален учител.

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 16.10.2020 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 19.10.2020 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 21.10.2020 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

134. СУ “Димчо Дебелянов” София ул. „Пиротска” 78 тел. 02 931 06 86 e-mail: mail@hebre

ОДОБРЕНИ ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

На 28.08.2020 г. комисията за подбор на служители, определена със заповед № 1144/17.08.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе заседание за подбор на кандидати и допускане до събеседване за позицията „Учител по математика в гимназиален етап“.

График на събеседванията на 2.09.2020 г.

9:00 – 9:15 ч. – Марио Стоянов

9:15 – 9:30 ч. – Симеон Йорданов

9:30 – 9:45 ч. – Анелия Минчева

След събеседванията комисията ще оповести на сайта на училището избрания кандидат.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

С уважение,

Весела Палдъмова-Ковачева,

Директор на 134. СУ „Димчо Дебелянов”

1 2 3 27