ОДОБРЕНИ ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

На 28.08.2020 г. комисията за подбор на служители, определена със заповед № 1144/17.08.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе заседание за подбор на кандидати и допускане до събеседване за позицията „Учител по математика в гимназиален етап“.

График на събеседванията на 2.09.2020 г.

9:00 – 9:15 ч. – Марио Стоянов

9:15 – 9:30 ч. – Симеон Йорданов

9:30 – 9:45 ч. – Анелия Минчева

След събеседванията комисията ще оповести на сайта на училището избрания кандидат.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

С уважение,

Весела Палдъмова-Ковачева,

Директор на 134. СУ „Димчо Дебелянов”

Свободни места за четвърти етап на класиране

Уважаеми родители и ученици,

За 2020/2021 учебна година за прием в VIII клас 134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява 2 свободни места за профил „Чужди езици“ и 1 свободно място за профил „Природни науки“.

Подаването на документи за участие в четвърти етап на класиране за прием в VIII клас ще се осъществи на 05.08. и 06.08.2020 г. от 8,30 до 16,00 ч., ет. І, кабинет 30.

Необходими документи за участие в четвърто класиране:

 1. Заявление за участие в четвърто класиране – попълва се на място в 134. СУ;
 2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
 3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие (представя се и оригиналът за сверяване на място от длъжностното лице).

Списъкът на класираните ученици ще бъде публикуван на 06.08.2020 г.

Записването на класираните ученици ще се осъществи на 07.08.2020 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Подаването на документи ще се извършва при регламентирани противоепидемични мерки.

ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Свободните места за четвърти етап на класиране ще бъдат обявени от РУО – София-град, на 03.08.2020 г., след което на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще бъдат публикувани свободните места за нашето училище.

На 03.08.2020 г. 134. СУ ще публикува график за попълването на свободните места и допълнителна информация.

Съгласно чл. 70, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора (заявлението до директора на 134. СУ за участие в четвърти етап на класиране за прием в VIII клас се попълва на място в училището) и оригинала на свидетелството за основно образование.

Обръщаме внимание, че след всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си (оригинала на свидетелството за основно образование), не запазва мястото си.

Записване след ІІI класиране

Уважаеми родители и ученици,

Записването за прием след трето класиране ще се осъществи на 30.07. 2020 г. от 8,00 до 18,00 ч., ет. І, кабинет 30.

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за записване – попълва се на място
 2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
 3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие
 4. Акт за раждане – копие
 5. 2 бр. снимки – паспортен формат
 6. Такси:
 7. Училищно настоятелство – 90 лв.
 8. Учебник по иврит – 110 лв.

Подаването на документи ще се извършва при регламентирани противоепидемични мерки.

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

На 23.07.2020 г. комисията за подбор на служители, определена със заповед № 1097/20.07.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и избра следните лица за съответните позиции.

Кандидатът Юлия Антонова е одобрена за изпълнение на длъжността „учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас“.

Кандидатът Светлана Димитрова е определена за първа резерва.

Кандидатът Радосвета Боновска е одобрена за изпълнение на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален/гимназиален етап – Английски език“.

Кандидатът Милена Мандова е определена за първа резерва.

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

          1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
          2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
          3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
          4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
          5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрените кандидати.

ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ НА КОМИСИЯТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ НА 23.07.2020

От 9:00 ч. – Юлия Антонова

От 9:15 ч. – Гюляй Солак

От 9:30 ч. – Красена Христова

От 9:45 ч. – Габриела Стоянова

От 10:00 ч.– Светлана Димитрова

От 10:15 ч. – Светлана Николова

От 10:30 ч. – Радосвета Боновска

От 10:45 ч. – Милена Мандова

Записване след ІІ-ро класиране

Уважаеми родители и ученици,

Записването за прием след второ класиране ще се осъществи на дати 21 и 22.07 от 8,00 до 18,00 ч., ет. І, кабинет 30 и 32.

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за записване – попълва се на място
 2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
 3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие
 4. Акт за раждане – копие
 5. 2 бр. снимки – паспортен формат
 6. Такси:
 • Училищно настоятелство – 90 лв.
 • Учебник по иврит – 110 лв.

Подаването на документи ще се извършва при регламентирани противоепидемични мерки.

Нов успех за отбора на 134. СУ

За пореден път класациите на училищата по бала от НВО в седми клас са готови. За пореден път учениците на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT school повишават резултатите си, поставяйки училището в топ 20 за София, по-точно на 11. място сред общинските и държавните училища. Можем да се похвалим, да се поздравим и да се надяваме, че и занапред, в присъствена или в онлайн форма на обучение, учители, служители, директори, партньори и родители ще работим заедно за доброто бъдеще на нашите деца! А ние го можем, което показват резултатите ни от матурата по английски език, много добър 5,43, добилижаващи ни до резултатите в езиковите гимназии.

Пожелаваме успех на всички ученици, избрали нашето училище за свое училище!

1 2 3 26