Проект „Умно оценяване“ – Еразъм+ за учителите

От 1 юни 2019 година в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ се реализира проектът по програма Еразъм+, ключова дейност 1 с регистрационен номер 2019-1-BG01-KA101-062057. Проектът е насочен към повишаване капацитета на преподавателския състав в използването на смарт технологии за диагностика и оценяване постиженията на обучаемите. В него 5 учители ще бъдат включени в структуриран курс за обучение, разглеждащ тематичната област. Очакванията са натрупаните знания и умения да бъдат приложени към наличните в училище технологии, за да променят формата на оценяване. Това ще доведе до подобряване качеството на системата за оценяване в училище, която е съществен компонент в цялостния процес на обучение.
Курсът, който ще бъде посетен е на тема „Умните технологии за оценяване постиженията на учениците“ / „Smart technologies for assessing student achievement“. В него се разглеждат както различните технологични средства, които се използват за оценяване постиженията на учениците, така и методологията на работа с тях. Специално внимание се обръща на резултатите, които се получават от смарт системите и как те трябва да бъдат използвани, за да се даде обективна обратна връзка по отношение работа на учителя, постижения на класа и на всеки един ученик, както и какви стъпки трябва да се предприемат, за да се подобрят резултатите.

Финал на работата по проект „Еразъм+“, Ключова дейност 1 с № 2019-1-BG01-KA101-062057, в който пет от учителите се обучаваха в платформи и софтуер за умно оценяване.

Възможността в съвременния образователния процес да се включи нов инструментариум за диагностика на успеваемостта на учениците, за тяхното оценяване, за анализ на резултатите им, за обратна връзка с родителите и др. логично води до промяна в качеството на образованието. Стига с това да се заемат компетентни хора.

Целите на проекта „Умно оценяване“ са свързани точно с това – подготвяне на кадри, които да въведат нови механизми за диагностика и оценяване постиженията на учениците, чрез дигитални технологии и специализиран софтуер.

След подготовка в структуриран курс „Умните технологии за оценяване постиженията на учениците“ през месец януари 2020 г. в Лондон, Великобритания, участниците установиха няколко основни предимства на метода:

 • голям интерес от страна на учениците;
 • висока активност по време на час;
 • позитивно отношение към приложената методика на оценяване;
 • висока удовлетвореност на преподавателя и желание да продължи да търси и други възможности в тази сфера;
 • постигане на по-висока обективност в оценяването; – обхватност на всички обучаеми.

Това неминуемо води до повишаване на мотивацията на учители и ученици и повишаване качеството на образованието. Участниците демонстрираха в уроците си и споделиха със своите колеги:

 • как и къде да се търси софтуер за умно оценяване;
 • кои технологични средства за кои етапи на училищното образование са подходящи;
 • как трябва да се съставят и представят задачите за да се стигне до добра диагностика;
 • как трябва да се анализират получените резултати;
 • как с помощта на тези технологии да се проследи личния напредък на всеки ученик, на класа, на випуска;
 • как аргументирано учителят да защити поставените оценки, и пред учениците, и предродителите, и пред директор или зам.-директор, пред експерт на РУО или МОН.

Архивирането на резултатите, графиките и диаграмите от умното оценяване могат да служат за диагностика и оценка, за информиране на ръководството на училището, запознаване на родителя с напредъка и развитието на детето му и аргументиране на оценяването, за анализ на качеството на образованието.

При използването на електронно оценяване лесно и бързо се получават и анализират резултатите. Освен бърз числов анализ данните (резултатите) на учениците са представени графично, което позволява лесен сравнителен анализ относно затрудненията на учениците по дадена задача, процентна успеваемост на ученика, сравнителен анализ по паралелки. Различните форми на доклади лесно могат да се изпратят към заинтересованите лица по имейл, или да бъдат принтирани и предоставени при необходимост.

Отсъствието на субективност при оценяване облекчава отношенията между учителя и учениците, учителя и родителя и учителя и ръководството.

Колегите-участници в проекта споделят, че този тип оценяване е много полезно, но следва и да се внимава коя платформа се използва, тъй като някои не са особено защитени и могат да бъдат преодолени от някои по-напредничави ученици, други са не толкова полезни, тъй като не разполагат с достатъчно голяма гама от материали, с които би могло да се работи.

Ръководството на училището търси начини за финансиране и прилагане на все повече нови дигитални системи за преподаване и оценяване, за да бъде училището в крак с дигитализацията в образованието, за да се утвърдим като модерно иновативно училище, прилагащо широко в обучението новите технологии и да защитим авторитета си на училище, което от години се нарежда в първите 100 успешни училища в цялата страна.

Изказваме своята голяма благодарност към Националната агенция към Европейската комисия за това, че отговори на всички поставени въпроси, които възникнаха пред нас в нелеката и объркана 2020 година,  благодарим за финансирането и за цялостната подкрепа при изпълнение на проекта.

Екипът на 134. СУ „Димча Дебелянов“, София, който имаше шанса да работи точно по този проект на „Еразъм+“ се обедини около мнението, че обучението на учителите в новите технологии и образователни софтуери – и за преподаване, и за анализ и диагностика, и за оценяване (каквато беше и темата на нашия проект) са изключително важни за образованието на бъдещето. Защото развитието на технологиите със скорост далеч по-голяма от скоростта на израстването на поколенията и подмяната на настоящите учители с млади, компетентни и технически грамотни кадри, налага наличният състав на педагогическите колективи да бъде мотивиран да се обучава и овладява дигитални умения, за които не е подготвен от университета, а те стават все по-голяма необходимост във всички етапи на училищното образование.

Точно затова считаме програмите на „Еразъм+“ за възрастни за изключително полезни и ще търсим нови проекти в тази насока.