Покана за заседание на обществен съвет при 134. СУ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” 

 

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ 

 

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –  

ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” 

 

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” 

 

 

 

ПОКАНА 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА, 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА, 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, 

 

На 10.09.2018 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред: 

1.одобряване и приемане на документи, свързани с новата учебна година – Правилник за устройството и дейността на 134 СУ „Димчо Дебелянов”, Етичен кодекс. 

2.одобряване на нови предложения към четиригодишната стратегията за развитието на училището и приложимия към нея план за действие и финансиране; 

3.съгласуване на училищен учебен план и модул ФВС; формите на обучение; учебен план на комбинирана форма на обучение; учебен план за индивидуална форма на обучение; 

4.съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; 

5.Разни; 

Заседанието ще се проведе в сградата на училището. 

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително. 

На заседанието с право на съвещателен глас се канят трима представители на ученическото самоуправление, представител на настоятелството, както и директора на училището г-жа Палдъмова и/или определени от нея Зам.директор и служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.  

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, а именно: Правилник за устройството и дейността на 134 СУ „Димчо Дебелянов” и Етичен кодекс; нови предложения към четиригодишната стратегията за развитието на училището и приложимия към нея план за действие и финансиране; училищен учебен план и модул ФВС; формите на обучение; учебен план на комбинирана форма на обучение; учебен план за индивидуална форма на обучение;  

При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”. 

Моля членовете на Обществения съвет да потвърдят участието си в заседанието на e-mail: egotseva@аbv.bg. 

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 10.09.2017 г. в канцеларията на училището като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието. 

 

 

 

Председател на Обществения съвет 

към 134. СУ „Димчо Дебелянов”