Документи

На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 134 СУ „Димчо Дебелянов“, актуални за учебната 2018/2019 година:

Административни услуги, предоставяни от 134. СУ „Димчо Дебелянов“

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Служебна бележка за ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ

Заявление за ДОПУСКАНЕ до ДЗИ

Заявление за издаване на дубликат на: удостоверение, свидетелство, диплома

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование

Правилник за устройството и дейността на 134.СУ за учебната 2018/2019 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на 134. СУ

Годишен план на 134. СУ

ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ на ранно напускане на 134. СУ

ПРОГРАМА Равни възможности

Училищна политика за ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО, ГРАЖДАНСКО, ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Училищна политика за ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Училищна политика за ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заповед за утвърждаване на критерии за стипендии