Документи

На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 134 СУ „Димчо Дебелянов“, актуални за учебната 2022/2023 година:

Правилник за дейността на 134 СУ 2022-2023

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд_2022-2023

Правилник за вътрешния трудов ред_2022-2023

Етичен кодекс на 134 СУ_2022-2023

Етичен кодекс за работа с деца_2022-2023

Програма за мерки за намаляване на отсъствията_2022-2023

Програма за превенция на ранното напускане на училище_2022-2023

Програма за предоставяне на равни възможности_2022-2023

Програма за противодействие на агресията и тормоза_2022-2023

План за квалификационната дейност на 134 СУ_ 2022-2023

Продължаваща квалификация – ПРАВИЛА_2022-2023

План за противодействие на училищния тормоз 2022-2023

Училищна политикa за ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ_2022-2023

Училищна политика за ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ_2022-2023

Училищна политика за ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ_2022-2023

Годишен план за дейността на 134 СУ_2022-2023

Вътрешноинституционална квалификация – ПРАВИЛА_2022-2023

Мерки за намаляване на отсъствията

Примерен план за сигурност

Форми на обучение_2022-2023

Заявление от родител на дете със СОП

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Служебна бележка за ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ

Заявление за ДОПУСКАНЕ до ДЗИ

Заявление за издаване на дубликат на: удостоверение, свидетелство, диплома

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование

Правила за организиране и провеждане на атестиране

Училищна план-програма по БДП_2022

Алгоритъм за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 134.СУ „Димчо Дебелянов“

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕНИЦИ, ЧИИТО РОДИТЕЛИ СА В СПОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ 

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устна заявление за достъп до обществена информация

Административни услуги, предоставяни от 134. СУ „Димчо Дебелянов“