Документи

На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 134 СУ „Димчо Дебелянов“, актуални за учебната 2020/2021 година:

Заявление от родител на дете със СОП

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – 2020/2021 учебна година

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Служебна бележка за ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ

Заявление за ДОПУСКАНЕ до ДЗИ

Заявление за издаване на дубликат на: удостоверение, свидетелство, диплома

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование

Училищна план- програма по БДП – 2021 г.

Правилник за дейността на 134.СУ

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Етичен кодекс на 134.СУ

Етичен кодекс за работа с деца

Годишен план на 134 СУ – 2020/2021 г.

План за противодействие на училищния тормоз за учебната 2020/2021година

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Училищна политикa за ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО, ГРАЖДАНСКО, ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Училищна политика за ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Училищна политика за ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Превенция на ранно напускане – ПРОГРАМА

Равни възможности – ПРОГРАМА

Мерки за намаляване на отсъствията

ПРИМЕРЕН ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ 

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устна заявление за достъп до обществена информация

Административни услуги, предоставяни от 134. СУ „Димчо Дебелянов“