Документи

На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 134 СУ „Димчо Дебелянов“, актуални за учебната 2022/2023 година:

Правилник за дейността на 134.СУ 2023-2024 г.

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд_2023-2024

Правилник за вътрешния трудов ред_2022-2023 г.

Стратегия за развитие на 134.СУ – 2023-2028 г.

Етичен кодекс на 134 СУ_2023-2024 г.

Етичен кодекс за работа с деца_2023-2024 г.

Програма за мерки за намаляване на отсъствията_2023-2024 г.

Програма за противодействие на агресията и тормоза_2023-2024 г.

План за квалификационната дейност на 134 СУ_ 2023-2024 г.

Продължаваща квалификация – ПРАВИЛА_2023-2024 г.

Вътрешноинституционална квалификация – ПРАВИЛА_2023-2024 г.

План за противодействие на училищния тормоз 2023-2024 г.

Училищна политикa за ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ_2023-2024 г.

Училищна политика за ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ_2023-2024 г.

Училищна политика за ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ_2023-2024 г.

Годишен план за дейността на 134 СУ_2023-2024 г.

Мерки за намаляване на отсъствията

Форми на обучение_2023-2024

Заявление от родител на дете със СОП

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Служебна бележка за ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ

Заявление за ДОПУСКАНЕ до ДЗИ

Заявление за издаване на дубликат на: удостоверение, свидетелство, диплома

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование

Правила за организиране и провеждане на атестиране

План-програма по БДП за 2024 г.

Алгоритъм за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 134.СУ „Димчо Дебелянов“

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕНИЦИ, ЧИИТО РОДИТЕЛИ СА В СПОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ 

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устна заявление за достъп до обществена информация

Административни услуги, предоставяни от 134. СУ „Димчо Дебелянов“