Документи

На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 134 СУ „Димчо Дебелянов“, актуални за учебната 2022/2023 година:

Правилник-за-дейността-на-134-СУ_2023-2024

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд_2023-2024

Правилник за вътрешния трудов ред_2022-2023

Етичен кодекс на 134 СУ_2023-2024

Етичен кодекс за работа с деца_2023-2024

Програма за мерки за намаляване на отсъствията_2023-2024

Програма за превенция на ранното напускане на училище_2022-2023

Програма за предоставяне на равни възможности_2022-2023

Програма за противодействие на агресията и тормоза_2023-2024

План за квалификационната дейност на 134 СУ_ 2023-2024

Продължаваща квалификация – ПРАВИЛА_2023-2024

Вътрешноинституционална квалификация – ПРАВИЛА_2023-2024

План за противодействие на училищния тормоз 2023-2024

Училищна политикa за ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ_2023-2024

Училищна политика за ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ_2023-2024

Училищна политика за ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ_2023-2024

Годишен план за дейността на 134 СУ_2023-2024

Мерки за намаляване на отсъствията

Примерен план за сигурност

Форми на обучение_2023-2024

Заявление от родител на дете със СОП

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Служебна бележка за ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ

Заявление за ДОПУСКАНЕ до ДЗИ

Заявление за издаване на дубликат на: удостоверение, свидетелство, диплома

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование

Правила за организиране и провеждане на атестиране

План-програма по БДП_2023 г.

Алгоритъм за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 134.СУ „Димчо Дебелянов“

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕНИЦИ, ЧИИТО РОДИТЕЛИ СА В СПОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ 

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устна заявление за достъп до обществена информация

Административни услуги, предоставяни от 134. СУ „Димчо Дебелянов“