Документи

На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 134 СУ „Димчо Дебелянов“, актуални за учебната 2017/2018 година:

 

Правилник за устройството и дейността на 134. СУ „Димчо Дебелянов” за 2017/2018 учебна година.
Стратегия за развитие на 134. Средно училище „Димчо Дебелянов“, София
План за изпълнение на дейностите по Стратегията за развитие на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, 2016-2020
Годишен план за дейността на 134. СУ „Димчо Дебелянов” през учебната 2017/2018 година
Форми на обучение в 134. СУ „Димчо Дебелянов” за учебната 2017-2018 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през 2017/2018 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Мерки за повишаване качеството на образованието в 134. Средно училище „Димчо Дебелянов“

Етичен кодекс на училищната общност