Документи

На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 134 СУ „Димчо Дебелянов“, актуални за учебната 2021/2022 година:

Заявление от родител на дете със СОП

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – 2021/2022 учебна година

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Служебна бележка за ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ

Заявление за ДОПУСКАНЕ до ДЗИ

Заявление за издаване на дубликат на: удостоверение, свидетелство, диплома

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование

Правилник за дейността на 134 СУ_2021-20221  

Правила за организиране и провеждане на атестиране

Училищна план- програма по БДП – 2021/2022 г.

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Алгоритъм за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 134.СУ „Димчо Дебелянов“

Етичен кодекс на 134.СУ

Етичен кодекс за работа с деца

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕНИЦИ, ЧИИТО РОДИТЕЛИ СА В СПОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Годишен план за дейността на 134 СУ_2021-2022

План за противодействие на училищния тормоз за учебната 2021/2022 година

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Училищна политикa за ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО, ГРАЖДАНСКО, ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Училищна политика за ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Училищна политика за ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програма за превенция на ранното напускане на училище_2021-2022

Програма за предоставяне на равни възможности_2021-2022

Мерки за намаляване на отсъствията

ПРИМЕРЕН ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ 

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устна заявление за достъп до обществена информация

Административни услуги, предоставяни от 134. СУ „Димчо Дебелянов“